Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

De grijze lijst van algemene voorwaarden

In het kennisartikel 'Starten met je algemene voorwaarden' kun je lezen dat het (laten) opstellen van algemene voorwaarden belangrijk is om conflicten te voorkomen. De wet stelt echter wel eisen aan algemene voorwaarden. Zo is de er zwarte lijst van voorwaarden. Dit zijn voorwaarden die je onder geen beding mag opnemen. Er is echter ook een 'grijze lijst' van algemene voorwaarden. In dit kennisartikel lees je daar meer over.

Wat is de grijze lijst van algemene voorwaarden?

De grijze lijst van algemene voorwaarden is een lijst met voorwaarden die bezwarend zijn. Deze liggen op de grens van wat redelijk is. Als je deze wil opnemen, moet je aan kunnen tonen dat het gebruiken van deze voorwaarden niet onredelijk bezwarend is voor jouw wederpartij.

Grijze lijst van algemene voorwaarden

Hierin staat:

 • dat de gebruiker van de algemene voorwaarden een, gelet op de omstandigheden van het geval, ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn geeft om op een aanbod of een andere verklaring van de wederpartij te reageren;
 • dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk beperkt ten opzichte van hetgeen de wederpartij, mede gelet op de wettelijke regels die op de overeenkomst betrekking hebben, zonder dat beding redelijkerwijs mocht verwachten;
 • dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;
 • waardoor de gebruiker niet meer gebonden is aan de overeenkomst of dat bepaalt dat van de gebruiker niet meer kan worden gevergd de overeenkomst voort te zitten vanwege andere gronden dan die in de overeenkomst zijn opgenomen;
 • dat de gebruiker een ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn voor de nakoming geeft;
 • dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;
 • dat de bevoegdheid van de wederpartij tot verrekening uitsluit of beperkt of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot verrekening verleent dan hem volgens de wet toekomt;
 • dat als sanctie op bepaalde gedragingen van de wederpartij verval stelt van de aan haar toekomende rechten of van de bevoegdheid verweer te voeren, voor zover deze gedragingen de sanctie niet rechtvaardigen;
 • dat de wederpartij verplicht een geldsom te betalen wanneer de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de wederpartij in de nakoming van haar verbintenis is tekort geschoten, behalve wanneer het gaat om een redelijke vergoeding voor het geleden verlies of de gederfde winst;
 • dat de wederpartij verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker of met een derde, tenzij dit, op grond van het verband tussen beide overeenkomsten, redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd;
 • dat voor een overeenkomst, op grond waarvan zaken worden afgeleverd of verrichtingen worden gedaan, een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij na een jaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;
 • dat de wederpartij aan een opzegtermijn bindt die langer is dan de termijn waarop de gebruiker de overeenkomst kan opzeggen;
 • dat voor de geldigheid van een door de wederpartij te verrichten verklaring een strengere vorm dan het vereiste van een onderhandse akte stelt;
 • dat bepaalt dat een door de wederpartij verleende volmacht onherroepelijk is of niet eindigt door haar dood of ondercuratelestelling, tenzij de volmacht strekt tot levering van een registergoed (zoals een woning);
 • dat de wederpartij bij overeenkomsten, op grond waarvan geregeld zaken worden afgeleverd of verrichtingen worden gedaan, aan een opzegtermijn bindt die langer is dan een maand.

TIP Lees ook het artikel 'De zwarte lijst van algemene voorwaarden' of het artikel 'Starten met je algemene voorwaarden.'

Blog

De belangrijkste reden om te starten met ondernemen via het internet? Meer vrijheid!


Je uren bijhouden doe je zo: 4 onmisbare tips voor je urenregistratie als ondernemer


Lees meer

Nieuws

Btw-vrijstelling? Bekijk vóór 2 december of de kleineondernemersregeling iets voor jou is

Wil je per 1 januari 2024 deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan is het goed om nu een afweging te maken, want aanmelden voor het nieuwe jaar kan tot 2 december 2023.

Moneybird, het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers

Uit onderzoek van ZZP Expert Martijn Pennekamp is gebleken dat Moneybird momenteel het meest gebruikte boekhoudprogramma onder (startende) ondernemers is.

Lees meer