Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Starten doe
je zo!
         

De zwarte lijst van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opstellen is verstandig: het schept duidelijkheid. Deze wederzijdse regels gelden als je een overeenkomst afsluit met een opdrachtgever. Je doet er als startende ondernemer goed aan deze van tevoren op te stellen. Maar: houd ook rekening met de 'zwarte lijst' van bepalingen die je niet op mag nemen.

Welke regels mag je niet in je algemene voorwaarden opnemen?

Je algemene voorwaarden geven kortgezegd aan wat de wederzijdse rechten en plichten zijn als ondernemer. Je moet je daarbij houden aan twee eisen:

 • De inhoud mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij
 • De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden (informatieplicht).

In dit artikel lees je meer over wat de algemene voorwaarden zijn.

Op de zwarte lijst staan voorwaarden die per definitie verboden zijn. Je mag deze dus niet opnemen in de algemene voorwaarden. Er is ook een grijze lijst: hierop staan voorwaarden die misschien onredelijk bezwarend zijn. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan kun je beter geen bepalingen uit deze grijze lijst opnemen in je algemene voorwaarden.

De zwarte lijst

Wat je wel en niet mag opstellen in je algemene voorwaarden, is wettelijk bepaald.

Voorkom bijvoorbeeld ...

 • dat de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt de door de gebruiker toegezegde prestatie op te eisen;

 • dat de aan de wederpartij toekomende bevoegdheid tot ontbinding, zoals deze in afdeling 5 van titel 5 is geregeld, uitsluit of beperkt;

 • dat een de wederpartij volgens de wet toekomende bevoegdheid tot opschorting van de nakoming uitsluit of beperky of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot opschorting verleent dan hem volgens de wet toekomt;

 • dat de beoordeling van de vraag of de gebruiker in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen is te kort geschoten aan hem zelf overlaat, of dat de uitoefening van de rechten die de wederpartij ter zake van een zodanige tekortkoming volgens de wet toekomen, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat deze eerst een derde in rechte heeft aangesproken;

 • krachtens hetwelk de wederpartij aan de gebruiker bij voorbaat toestemming verleent zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op een der in afdeling 3 van titel 2 bedoelde wijzen op een derde te doen overgaan, tenzij de wederpartij te allen tijde de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden, of de gebruiker jegens de wederpartij aansprakelijk is voor de nakoming door de derde, of de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren;

 • dat voor het geval uit de overeenkomst voor de gebruiker voortvloeiende rechten op een derde overgaan, ertoe strekt bevoegdheden of verweermiddelen die de wederpartij volgens de wet jegens die derde zou kunnen doen gelden, uit te sluiten of te beperken;

 • dat een wettelijke verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de wederpartij enig recht moet geldend maken, tot een verjarings- onderscheidenlijk vervaltermijn van minder dan een jaar verkort;

 • dat voor het geval bij de uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door de gebruiker of door een persoon of zaak waarvoor deze aansprakelijk is, de wederpartij verplicht deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in haar verhouding tot de gebruiker voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zou zijn;

 • dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;

 • dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit, warmte en koude daaronder begrepen en dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften niet daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur, dan wel tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;

 • dat de bevoegdheid van de wederpartij om bewijs te leveren uitsluit of beperkt, of dat de uit de wet voortvloeiende verdeling van de bewijslast ten nadele van de wederpartij wijzigt, hetzij doordat het een verklaring van haar bevat omtrent de deugdelijkheid van de haar verschuldigde prestatie, hetzij doordat het haar belast met het bewijs dat een tekortkoming van de gebruiker aan hem kan worden toegerekend;

 • dat ten nadele van de wederpartij afwijkt van artikel 37 van Boek 3, tenzij het betrekking heeft op de vorm van door de wederpartij af te leggen verklaringen of bepaalt dat de gebruiker het hem door de wederpartij opgegeven adres als zodanig mag blijven beschouwen totdat hem een nieuw adres is meegedeeld;

 • waarbij een wederpartij die bij het aangaan van de overeenkomst werkelijke woonplaats in een gemeente in Nederland heeft, woonplaats kiest anders dan voor het geval zij te eniger tijd geen bekende werkelijke woonplaats in die gemeente zal hebben, tenzij de overeenkomst betrekking heeft op een registergoed en woonplaats ten kantore van een notaris wordt gekozen;

 • dat voorziet in de beslechting van een geschil door een ander dan de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn, tenzij het de wederpartij een termijn gunt van tenminste een maand nadat de gebruiker zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

  (Bron)

Wil je meer weten over de algemene voorwaarden? Lees dan ook het kennisbankartikel: Starten met je algemene voorwaarden.

Er is tevens een grijze lijst van algemene voorwaarden: dit zijn voorwaarden die bezwarend zijn. Daar lees je in het kennisartikel 'De grijze lijst van algemene voorwaarden' meer over.

Laat jouw algemene voorwaarden opstellen door een specialist

Het is erg belangrijk dat jouw algemene voorwaarden voldoen aan actuele wetgeving. Juist specialisten zoals ervaren juristen weten precies aan welke eisen je voorwaarden moeten voldoen. Daarom kun je via Het Ondernemerscollectie korting krijgen op het laten opstellen van algemene voorwaarden bij HalloLex.

De voorwaarden worden bij HalloLex opgesteld door een ervaren jurist. Wat kun je verwachten?

 • Op maat gemaakte algemene voorwaarden;
 • Juridisch waterdichte algemene voorwaarden;
 • Goede match tussen algemene voorwaarden en bedrijf;
 • Voorwaarden die voldoen aan de actuele wetgeving.

Korting op jouw algemene voorwaarden

Speciaal voor de leden van Het Ondernemerscollectief hebben wij 10% korting kunnen bedingen op alle losse contracten van Lex en 1 maand gratis proberen van Lex (zonder verplichtingen) t.w.v. € 77,- ex btw. Word nu lid van Het Ondernemerscollectief en profiteer van korting op je voorwaarden én van korting op talloze andere producten en diensten voor jou als ondernemer. Lees hier meer over de korting.

TIP Download ook de gratis whitepaper 'Voorkom conflicten met de juiste voorwaarden en contracten' hieronder en leer wat je moet doen om zoveel mogelijk risico te voorkomen.

Blog

Zo geef je een vliegende start aan jouw onderneming: drie tips!


Hoe lang gaat mijn Fitbit bandje mee?


Lees meer

Nieuws

Extra coronasteun van 35 miljoen voor startende ondernemers

Het kabinet komt alsnog met een steunregeling voor startende ondernemers die het afgelopen halfjaar last hebben gehad van de beperkende coronamaatregelen, maar niet in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voor de regeling is 35 miljoen beschikbaar.

Vele zzp’ers leggen geen geld opzij voor oudedagsreserve

Slechts een derde (34%) van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28%) het bedrag dat in de boekhouding wordt gereserveerd niet daadwerkelijk apart. En nog eens een kwart (25%) zet het slechts ten dele opzij. Zzp'ers kunnen hierdoor financieel in problemen komen, zegt directeur Sjaak Zonneveld van BrightPensioen.

Lees meer